تاخیر گفتار و زبان

گفتاردرمانی چیست؟
گفتاردرمانی چیست؟
بهمن ۲۷, ۱۳۹۸
خدمات کلینیک گفتار و زبان طنین
خدمات کلینیک گفتاردرمانی
بهمن ۲۷, ۱۳۹۸
تاخیر گفتار و زبان

چه زمانی کودک خود را متخصص گفتاردرمانگر ارجاع دهیم؟

آیا فرزند شما حرف نمی زند؟
تعداد کلمات و جملاتی که بیان میکند متناسب سنش نیست؟
خیلی کم حرف میزند؟
تعداد کلمات و جملاتش نسبت به هم سن و سالهایش کمتر است؟
از اشاره زیاد استفاده می کند؟
یک ساله است و هیچ صداسازی نظیر dada tata baba mama ندارد؟
دوساله است و جمله دوکلمه ای ندارد؟
سه ساله است و کلا ۵۰ کلمه بیشتر بلد نیست؟
جمله سه کلمه ای ندارد؟

موارد بالا میتواند نشانه های تاخیر گفتار باشد. در سریعترین زمان به متخصص گفتار درمانی مراجعه نمایید.