زبان پریشی

اوتیسم Autism
اوتیسم
اسفند ۶, ۱۳۹۸
رهنمای گفتاردرمانی در منزل توسط والدین
راهنمای گفتاردرمانی در منزل توسط والدین
اسفند ۶, ۱۳۹۸
زبان پریشی

آیا فردی را میشناسید که دچار سکته مغزی شده است؟

آیا فردی را میشناسید که تومور مغزی دارد و جراحی شده است و دچار مشکل گفتاری و درکی شده است؟

فردی را میشناسید که دچار صدمه مغزی شده است و در خوردن و آشامیدن و درک و شناخت و یا گفتار و زبان و حرف زدن دچار مشکل شده است؟

درمان اختلال بلع (خوردن) و درک و شناخت و بیان (حرف زدن) این افراد توسط متخصص گفتارردمانی انجام میگیرد.